westKompetanse

Mekling

Hva er mekling?

Mekling er en tvisteløsningsmetode som innebærer at en nøytral og upartisk tredjeperson (mekleren) bistår partene med håndtering av deres tvist, blant annet ved tilretteleggelse for dialog og forhandling.

Det finnes mange ulike meklingsformer i Norge i dag, og i tvisteloven skilles det mellom mekling i domstolene (rettsmekling) og mekling utenfor domstolene (utenrettslig mekling).

Ved utenrettslig mekling er det ofte en sertifisert mekler med særlig kunnskap innenfor sakens tvistespørsmål som bistår partene ved meklingsprosessen. Normalt er det likevel ikke meklerens oppgave å gi partene juridisk eller annen rådgivning, med mindre partene og
mekler eksplisitt blir enige om dette.

Mer praktisk informasjon om mekling ved sertifiserte meklere finner du her.

Hvorfor benytte mekling?

Rettslige prosesser kan skape økt konfliktnivå mellom tvistens parter, samtidig som de kan være både kostbare og svært tidkrevende for alle involverte. Bruk av utenrettslige meklingsprosesser kan derfor ha mange fordeler, som for eksempel:

  • Raskere og rimeligere håndtering av tvisten enn ved alminnelig domstolsbehandling.
  • Unngåelse av eskalering av konfliktnivået mellom tvistens parter.
  • Bevaring av fullstendig fortrolighet rundt tvisten.
  • Full rådighet over saken og kontroll ved den frivillige prosessen.
  • Tilgang til mer kreative og omfattende løsninger enn ved alminnelig domstolsbehandling.
  • Avgrensning og/eller spissing av tvistens problemstillinger i forkant av eventuell domstolprosess.

Våre meklere

Stiegler Advokatfirma tilbyr meklingsprosesser i henhold til reglene for utenrettslig mekling ved tvisteloven, og kan utstede meklingsprotokoll og meklingsavtale i henhold til lovens beskrivelser.

Meklerne i Stiegler Advokatfirma har lang erfaring innenfor meklings- og forhandlingsfeltet, og vi tilbyr meklingstjenester innenfor et bredt spekter av tvister: Både innenfor det private næringsliv og innenfor offentlig sektor.

Meklerne i Stiegler Advokatfirma bistår også som advokater både ved rettsmekling i domstolene og ved utenrettslig mekling, med den hensikt å sikre at våre klienter får maksimalt ut av deres meklingsprosesser.

Ta gjerne kontakt med våre meklere for en uforpliktende prat, og eventuell vurdering av om nettopp din sak egner seg til mekling.

 

Hvilke sak ønsker du meklet?

Har du spørsmål i forbindelse med Mekling? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister