Om oss

Stiegler Advokatfirma AS ble stiftet i 1889 og er et av landets eldste advokatfirma.

Vi har solid fotfeste på Vestlandet, med hovedkontor i Bergen sentrum og lokalkontor i Øygarden (Sartor senter) og på Askøy (Storebotn næringspark).

Selv om Vestlandet er vårt hovedmarked, har vi klienter fra hele Norge og utenfor landet.

Vi bistår både næringslivskunder, offentlig sektor og privatpersoner.

Vår ambisjon er å være et fortjent juridisk førstevalg. Det betyr at vi hele tiden har fokus på å holde et høyt kunnskapsnivå og alltid levere med god kvalitet. Samtidig skal vi opprettholde god trivsel blant våre medarbeidere.

Vi er tilnærmet fullfaglig, og skal vokse på de fleste av våre fagområder.

Stieglers fokus er på klienter som driver sin virksomhet i Vestland. Opdragene våre har likevel ofte nasjonale kontaktpunkt i en eller annen form. Våre klienter profiterer på vårt nettverk i Eurojuris.

Landsdekkende sammenslutning

Stiegler er medlem av Eurojuris Norge. Eurojuris Norge ble etablert i 1991, og er en sammenslutning av 16 selvstendige advokatfirmaet spredt over tilnærmet hele landet.

Medlem av Eurojuris International

Eurojuris Norge er medlem i Eurojuris International, som er Europas ledende uavhengige nettverk av advokatfirmaet. Gjennom dette nettverket kan vi tilby våre klienter lokal bistand i hele Europa.

Sterk lokal forankring

Advokatfirmaene i Eurojuris Norge har en sterk lokal forankring og er ledende firmaer innen sine regioner. God lokalkunnskap kombinert med høy juridisk kompetanse sikrer en effektiv gjennomføring av oppdragene til en riktig og konkurransedyktig pris.

Stiegler er medlem i advokatnettverket Eurojuris Norge, som har inngått samarbeidsavtale med NHO.

Samarbeidsavtale med NHO

Samarbeidsavtalen mellom Eurojuris Norge og NHO sikrer NHOs medlemsbedrifter prioritert tilgang på forretningsjuridisk bistand av høy kvalitet til rabattert pris.

Eurojuris Norge tilbyr NHO-medlemmer:

 • Advokattjenester av høy kvalitet
 • En times gratis førstekonsultasjon
 • 15 % rabatt på gjeldende priser
 • Eget NHO-telefonnummer
 • Topp prioritet og 24 timers responstid.

NHO-medlemmer kan ta kontakt direkte med Stiegler på e-post eller ved å bruke kontaktskjemaet vårt.

NHO-medlemmer kan også kontakte Eurojuris på telefonnummer 800 32 500 eller nho@eurojuris.no

Vi er på jakt etter fullmektiger og advokater med ambisjoner og evne til å ha klienter i fokus, være en lagspiller og bidra til å utvikle Stiegler videre innenfor våre områder.

Trainee

Vi tar imot søknader om traineeopphold i forbindelse med Arbeidslivsdagen.

Ta gjerne kontakt med en av våre rekrutteringsansvarlige i Stiegler.

Vi i Stiegler er opptatt av at du som klient hos oss skal være sikret kvalitet i alle ledd, fra du tar kontakt med oss og til oppdraget er fullført.

Stiegler er ISO-sertifisert etter standarden NS-EN ISO 9001:2015.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetssikring. Sertifisering er et bevis på at vi i Stiegler aktivt jobber for å møte krav og forventninger til kvalitet og kundetilfredshet. Iso-sertifiseringen bidrar også til at vi kontinuerlig jobber med forbedringer i alle ledd av vår virksomhet.

ISO 9001 er basert på følgende 7 prinsipper for kvalitetsledelse:

 • Kundefokus
 • Lederskap
 • Menneskers engasjement
 • Prosesstankegang
 • Forbedring
 • Bevisbasert beslutningstaking
 • Relasjonsledelse

Standard leveringsbetingelser for Stiegler Advokatfirma AS

1. Etablering og gjennomføring av oppdraget

Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i Stiegler Advokatfirma AS. Selskapet forbeholder seg retten til å benytte andre advokater i selskapet til å bistå den ansvarlige advokat, der dette finnes hensiktsmessig ut fra faglig, økonomisk eller kapasitetsmessig vurdering, og der dette ikke innebærer en øket økonomisk belastning for Kunden.

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at Stiegler Advokatfirma AS, ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv., er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

Før et oppdrag etableres, vil det avklares om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at Stiegler Advokatfirma AS ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Stiegler Advokatfirma AS kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er Stiegler Advokatfirma AS avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom Stiegler Advokatfirma AS. Advokatfirmaet og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

2. Salærberegning og fakturering

Salæret beregnes i utgangspunktet etter medgått tid, men skal samtidig stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten og de øvrige av firmaets medarbeidere.

Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv.

Veiledende timepriser for 2024;

For advokatassistent og sekretær varierer timeprisen fra kr 650,- til kr 1.150,- (820,- til 1.450,- inkl. mva.)

For advokatfullmektig varierer timeprisen fra kr 1.700,- til kr 2.100,- (2.125,- til 2.625,- inkl. mva.)

For advokat/senioradvokat varierer timeprisen fra kr 1.900,- til kr 3.000,- (2.375,- til 3.750,- inkl. mva.)

For partner varierer timeprisen fra kr 2.500,- til kr 4.000,- (3.125,- til 5.000,- inkl. mva.)

Alle omkostninger og utlegg som Stiegler Advokatfirma AS forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

Stiegler Advokatfirma AS forbeholder seg rett til å motregne utestående forfalte krav mot klientens midler, i tråd med de advokatetiske retningslinjer for motregningsrett.

3. Sakens utfall/sakskostnader/rettsgebyr

Selv om vårt firma senere evt. angir vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en evt. rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke Stiegler Advokatfirma AS´ salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess.

4. Forsikringsdekning og rettshjelp

Klientens forsikringsavtaler kan i visse sakstyper dekke kostnader til advokatbistand, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Klienten plikter å gi Stiegler Advokatfirma AS nødvendige opplysninger for vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom Stiegler Advokatfirma AS´ salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

I henhold til lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av det offentlige (fri rettshjelp). Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

5. Advokatfirmaets ansvar

Stiegler Advokatfirma AS er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar og er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokat-virksomhet.

6. Behandling av informasjon

Med mindre noe annet er avtalt, har Stiegler Advokatfirma AS sine advokater adgang til å dele opplysninger med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Stiegler Advokatfirma AS øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

For behandling av personopplysninger, gjelder Stiegler Advokatfirma AS´ personvern-erklæring.

Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Stiegler Advokatfirma AS er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning.

7. Klage

Klienten har anledning til å klage dersom klienten mener oppdraget ikke tilfredsstiller faglige eller etiske krav, dersom klienten ikke er enig i beregningen av salær eller er utilfreds med den måte oppdraget følges opp på.

Klage rettes skriftlig til Stiegler Advokatfirma AS. Klage kan også rettes Vestland krets av Den Norske Advokatforening.