westAktuelt

Kan en forelder kreve foreldreansvar alene?

10. desember, 2021 av Camilla Brandt

Samarbeid om praktiske avgjørelser for barn kan være en kilde til konflikt mellom foreldre som har gått fra hverandre. Det er ikke alltid slik at det vil være til barns beste at foreldre er registrert med felles foreldreansvar. I noen tilfeller bør en av foreldrene få tildelt foreldreansvaret alene.

Hvem har foreldreansvar?

Utgangspunktet er at foreldre selv kan bli enige om hvordan de ønsker å regulere foreldreansvaret for sine barn. Foreldrene kan avtale at de skal ha foreldreansvar i fellesskap, eller at en av dem skal ha foreldreansvar alene.

For at foreldrenes enighet om foreldreansvar skal være gyldig, må foreldrene signere en avtale som de registrerer i Folkeregisteret.

For foreldre som selv ikke kommer til enighet om hvordan foreldreansvaret skal fastsettes, vil reglene i barneloven være bestemmende. I barneloven skilles det mellom foreldre som er gifte, foreldre som er samboende, og foreldre som ikke bor sammen.

Etter barnelovens bestemmelser er utgangspunktet i dag slik at gifte eller samboende foreldre automatisk får foreldreansvar for felles barn. For foreldre som ikke bor sammen, er utgangspunktet slik at mor kan be om å få foreldreansvaret alene ved å gi melding til Folkeregisteret innen ett år etter at farskapet ble fastsatt. Tilsvarende kan far ensidig melde ifra om at han ikke ønsker del i foreldreansvaret. Når en av foreldrene har inngitt en slik melding til Folkeregisteret, vil mor i slike tilfeller få foreldreansvaret alene.

Merk at gjennomførte endringer ved barneloven innebærer at barns fødselsdato kan være bestemmende for foreldreansvaret.

For barn født før 01.01.2020 vil foreldrene har felles foreldreansvar dersom de er, eller har vært, gift. Tilsvarende gjelder for foreldre som var samboere ved barnets fødsel, og fikk barn som var født i tidsrommet 01.01.2006 – 01.01.2020.

Med mindre avtale eller avgjørelse tilsier noe annet, har mor foreldreansvar alene for barn som er født før 01.01.2020.

For barn som er født fra og med 01.01.2020 vil foreldrene som utgangspunkt ha felles foreldreansvar uavhengig av hvorvidt de var gift, samboende eller om de bodde separat da barnet ble født.

Hva innebærer det at man har foreldreansvar for barn?

Utgangspunktet for foreldre som har felles foreldreansvar, er at begge foreldrene har rett og plikt til å treffe avgjørelser for barnet i personlige forhold, innenfor de grenser som følger av lovgivningen. Under foreldreansvaret hører blant annet vergemål, avgjørelser om medisinsk behandling og samtykke til medisinske inngrep, valg av skole, samtykke til adopsjon, navnevalg, samtykke til inngåelse av ekteskap, innmelding i trossamfunn, utstedelse av pass og flytting utenlands.

Dersom den ene forelderen har foreldreansvar alene, vil følgelig den andre forelderens rett til opplysninger om barnet være begrenset. Uten del i foreldreansvaret har man for eksempel da som utgangspunkt ikke rett til opplysninger fra barnehage, skole, helseinstitusjoner, politi mv.

Det følger likevel av barnelovens § 47 at foreldre med foreldreansvar skal gi opplysninger til forelder uten foreldreansvar dersom man blir bedt om det. Slike opplysninger kan imidlertid nektes gitt dersom det er til skade for barnet.

Merk at området for foreldreansvaret etter samlivsbrudd avgrenses etter barneloven mot større avgjørelser om dagliglivet (som den av foreldrene som barnet bor fast hos treffer), og avgjørelser som følger med det å ha alminnelig samvær med barnet.

Uenighet om foreldreansvar

Uenighet om foreldreansvar kan oppstå i følgende situasjoner:

  1. En av foreldrene har foreldreansvaret alene, og den andre forelderen ønsker del i foreldreansvaret.
  2. Foreldrene har felles foreldreansvar, men den ene forelderen ønsker foreldreansvaret alene.


I begge tilfeller er det slik at foreldrene kan be retten om å ta stilling til spørsmålet dersom de ikke kommer til enighet.

En forutsetning for å bringe saken inn for retten, er at foreldrene først møter til mekling ved et familievernkontor. Kun ved gyldig meklingsattest fra slik mekling vil retten så behandle saken. Meklingsattest fra mekling ved et familievernkontor vil være gyldig i 6 måneder fra utstedelse.

Når kan man kreve foreldreansvar alene? 

Det klare utgangspunktet etter norsk rett er at det som regel vil være et gode for barn at begge foreldrene tar del i foreldreansvaret for dem. Det kan likevel tenkes unntak, og avgjørelser om foreldreansvar må, i likhet med andre avgjørelser for barn, treffes etter en konkret vurdering med det enkelte barns interesser og behov i fokus.

Sentrale vurderingstemaer ved vurderingen av om en forelder skal tilkjennes foreldreansvaret alene vil være:

  • Foreldrenes personlige egenskaper
  • Hvilken kontakt som har vært, og ventelig vil bli, mellom barnet og den som søker del i foreldreansvaret
  • Konfliktnivået mellom foreldrene, og foreldrenes evne og vilje til å samarbeide om de spørsmål som faller inn under foreldreansvaret
  • Om det foreligger bevegelse i den andre forelders innstilling til samarbeid med den som krever foreldreansvaret alene
  • Barnets omsorgssituasjon
  • Barnets situasjon dersom den ene forelderen skulle falle fra
  • Foreldrenes kontakt med barnet dersom den ene forelderen får foreldreansvaret alene
  • Om en av foreldrene nekter utstedelse av pass til barnet

Kan foreldre ta med seg barna på utenlandsreiser uten å ha foreldreansvar for dem?

Uten del i foreldreansvaret kan man som utgangspunkt ikke reise til utlandet med barnet uten samtykke fra den som har foreldreansvar. Ved uenighet mellom foreldrene kan forelderen uten del i foreldreansvaret likevel be om rettens samtykke til utenlandsreisen.

Når barnet er over 12 år er det slik at barn selv samtykke til å dra på utenlandsreise med en forelder som ikke har del i foreldreansvaret.

Merk også at ved felles foreldreansvar, så må begge foreldrene samtykke til at den ene tar med seg barnet ut av landet utover det som defineres som «stuttare utenlandsreiser» i henhold til barnelovens bestemmelser. I følge rettspraksis og teori tilsvarer dette ca. 4 uker.

Felles foreldreansvar = felles samtykke for flytting med barn til utlandet

Felles foreldreansvar kan sette begrensninger for eventuell flytting med barn til utlandet. Ved felles foreldreansvar må begge foreldrene samtykke til slik flytting.

Det foreligger ikke et tilsvarende krav om samtykke for flytting innad i Norge. Likevel er det slik at dersom en av foreldrene vil flytte i Norge, og det foreligger en avtale eller rettsavgjørelse som bestemmer samvær, så skal den som vil flytte med barnet varsle den andre forelderen senest tre måneder før flyttingen. Dette gjelder altså uavhengig av hvorvidt foreldrene har felles foreldreansvar eller om forelderen som vil flytte med barnet har foreldreansvar alene. 

Har du spørsmål om foreldreansvar?

Stiegler Advokatfirma har lang erfaring med saker om foreldreansvar og andre barnerettslige problemstillinger. Ta gjerne kontakt med en av våre barnerettsadvokater dersom du har behov for juridisk bistand. 

Relaterte artikler

Spørsmål?