westAktuelt

Kan du reise til utlandet med barnet ditt i sommer?

29. juni, 2022 av Camilla Brandt

Sommerferien er her, og mange foreldre planlegger i år utenlandsreiser sammen med barna sine for første gang. Dette gjelder også for foreldre som har flyttet fra hverandre. Dersom du er en av dem som overveier å ta med deg barn alene på ferie til utlandet, er det viktig å avklare at dette skjer på lovlig vis. God planlegging kan forebygge konflikter og være verdifullt for det videre foreldresamarbeidet.

I denne artikkelen kan du lære mer om:

 • Foreldres avtalefrihet for barnas feriereiser
 • Barnelovens utgangspunkter
  • Foreldre som har del i foreldreansvaret
  • Foreldre som ikke har del i foreldreansvaret
  • Utenlandsreisens lengde
 • Rettslige utfordringer for foreldre som vil reise alene med barn
  • Passproblematikk
  • Kidnappingsfare
 • Bruk av begjæring om utreiseforbud
 • Hva du kan gjøre dersom den andre forelderen motsetter seg barnas utenlandsreise

Foreldres avtalefrihet for barns feriereiser

Utgangspunktet etter norsk rett er at foreldre seg imellom har avtalefrihet til å finne frem til praktiske og forsvarlige løsninger for egne barns omsorgsordning. Dette gjelder ikke bare i relasjon til barns eventuelle feriereiser til utenlandet, men også for mer generelle spørsmål, som for eksempel spørsmål om foreldreansvar, barns faste bosted og hvilke samvær det skal være mellom barna og barnas samværsforelder.

Mange foreldre som går fra hverandre lykkes med å komme til enighet om barnas omsorgsordning, med å etablere et konstruktivt foreldresamarbeid, og håndtere praktiske utfordringer som oppstår i barnas hverdag. Noen foreldre lykkes med å komme til enighet om de mer generelle forutsetningene for barnas omsorgsordning, men har likevel ulike oppfatninger av den spesifikke utøvelsen av denne. I Stiegler Advokatfirma mottar vi ofte henvendelser fra foreldre som står i en tvist vedrørende konkrete spørsmål for barns hverdager, herunder barns feriereiser til utlandet.

Årsaker til uenigheter

Årsakene til foreldres tvister vedrørende barns feriereiser til utlandet kan være mange. Noen foreldre frykter for at deres barn ikke vil komme tilbake til Norge dersom den andre forelderen får ta med seg, eller får anledning til å sende, barna på feriereiser til utlandet. Dessverre hender det at foreldre bruker feriereiser som et ledd i det å flytte barn permanent til utlandet uten samtykke fra den andre forelderen. Med økt grad av globalisering og flerkulturelle familiekonstellasjoner er dette i dag en økende problemstilling.

Fare for barnebortføring anses likevel for å tilhøre unntakstilfellene, og oftere ser man at foreldre rett og slett bare har ulike subjektive oppfatninger om hvorvidt den enkelte utenlandsreisen vil være til barnas beste. I etterkant av korona-utbruddet ser vi at mange foreldre motsetter seg at barna får reise på ferier til utlandet som følge av mulig smittefare og konsekvenser som hjemmekarantene. Ulikheter i barns ferieopplevelser hos hver av foreldrene kan dessuten skape ønsker hos barna om å være mer hos den ene forelderen enn hos den andre, noe som igjen kan føre til tvister mellom foreldrene.

Barnelovens utgangspunkter for foreldre med foreldreansvar

Foreldre som ikke evner å bli enige om hvorvidt barna skal få reise på feriereiser til utlandet, eller ikke blir enige om hvilke omfang slike feriereiser skal ha, henvises til barnelovens utgangspunkter. Barneloven bestemmer at foreldre som har del i foreldreansvaret, og som har samværsrett med barna, i utgangspunktet kan ta med eller sende barna på stuttare utanlandsferder, jf. barneloven § 41.

Foreldre som har del i foreldreansvaret og som har samværsrett med barna

Dette betyr for det første at det kun er foreldre med del i foreldreansvaret for barna som har rett til å ta barna med seg på feriereiser til utlandet. Vedkommende forelder må også ha samværsrett med barna, noe som inkluderer både bostedsforelder og for samværsforelder. Barnas besteforeldre, eller barnas øvrige familiemedlemmer, har som utgangspunkt ingen rett til å ta med seg barna på feriereiser til utlandet uten samtykke fra en forelder som både har del i foreldreansvaret og samværsrett med barna.

Stuttare utanlandsferder

Hva som ligger i ordlyden «stuttare utanlandsferder» har blitt diskutert i både teori og praksis. Gjeldende oppfatning er at det med «stuttare utanlandsferder» fra lovgivers side siktes til kortere feriesamvær, oppad begrenset til ca. fire uker. Dersom en forelder ønsker å ta med seg barn på feriesamvær til utlandet som overstiger ca. fire uker, og begge foreldrene har del i foreldreansvaret, er det følgelig nødvendig å innhente dem andre forelderens samtykke til utenlandsreisen.

Også for kortere feriereiser til utlandet kan det være nødvendig å innhente den andre forelderens samtykke, selv om begge foreldrene har del i foreldreansvaret. Dette gjelder blant annet dersom en forelder ønsker å ta med seg barna på utenlandsferier som overskrider rammene for den samværsordning som på tidspunktet foreligger. Barnelovens utgangspunkt er at retten til feriereiser med barn er begrenset til vedkommende forelders samværsrett, noe både bostedsforelder og den samværsberettigede forelder må forholde seg til.

Barnelovens utgangspunkter for foreldre som har foreldreansvar alene

Foreldre som har foreldreansvar for barn alene kan, med utgangspunkt i ovennevnte bestemmelse i barneloven, ta med seg, eller sende, barn på utenlandsferier uten å innhente samtykke fra den andre forelderen. Motsatt kan foreldre som ikke har del i foreldreansvaret ikke kan ta med seg, eller sende, barn ut av landet uten samtykke fra bostedsforelderen.

Dersom en forelder uten del i foreldreansvaret ikke får innhentet samtykke til utenlandsreise med barna fra bostedsforelder, kan samværsforelder likevel ta med seg barna på feriesamvær til utlandet dersom retten gir samtykke til reisen. Spørsmålet kan tas opp separat for retten, eller som del i annen sak om barnas omsorgssituasjon. Vilkåret for at retten skal kunne gi et slikt samtykke, er at det må være åpenbart at barna vil komme tilbake fra feriereisen i utlandet.

I alle saker som omhandler barns omsorgssituasjon, har barn rett til å høres. Dette gjelder også for spørsmål om feriereiser. Barn som har fylt 12 år må samtykke til å reise på utenlandsreiser sammen med en forelder som ikke har del i foreldreansvaret.

Rettslige utfordringer for alle foreldre som vil reise alene med barn

Pass

Det er flere utfordringer som kan oppstå for alle foreldre som reiser alene med barn. Allerede i forkant av reisen kan et utfordrende foreldresamarbeid skape problemer dersom den andre forelderen ikke vil bidra til at barna får utstedt gyldig pass, eller ikke vil gi fra seg barnas pass som vedkommende forelder er i besittelse av.

Passloven bestemmer at begge foreldre med del i foreldreansvaret som utgangspunkt må samtykke i utstedelse av pass til barna. Dersom den ene forelderen nekter å samtykke til dette, kan den andre forelderen likevel sende anmodning til passmyndighetene om å utstede pass. Passmyndighetene vil da kontakte forelderen som nekter å samtykke, og gi vedkommende forelder en frist for å reise sak for domstolen om utreiseforbud. Dersom vedkommende forelder forholder seg passiv i denne perioden, vil passmyndighetene utstede pass selv om samtykke fra begge foreldrene ikke foreligger.

Et slikt pass vil ha en begrenset gyldighet til den aktuelle forestående reisen, og gir følgelig ingen varig løsning på foreldres uenighet om utenlandsreiser for barna. Lovgivers forutsetning er at foreldre med felles foreldreansvar tilrettelegger for hverandres reiser med barna til utlandet, og forsøk på å forhindre dette ved for eksempel tilbakehold av pass kan medføre at vedkommende forelder mister sin del i foreldreansvaret for barna.

Bruk av skriftlig fullmakt

Selv med gyldig pass kan utenlandsreiser alene med barn by på praktiske utfordringer underveis. Enkelte land krever i dag tillatelse fra den andre forelderen for slike reiser. Reiser man alene med barn til utlandet bør man derfor på forhånd ha foretatt nødvendige undersøkelser og tiltak for å unngå eventuelle utfordringer ved inn- og utreise. En skriftlig fullmakt til reisen fra den andre forelderen vil i mange tilfeller være tilstrekkelig.

Bruk av begjæring om reiseforbud

Dersom man som forelder frykter for at barna ikke vil komme tilbake fra en feriereise til utlandet sammen med den andre forelderen, kan saken bringes inn for retten med et krav om at det nedlegges forbud mot utenlandsreiser med barna. Retten kan behandle slike saker raskt, og retten kan fatte en midlertidig avgjørelse som er gjeldende frem til saken er endelig avgjort. Dette gjelder kun gjelder for de tilfeller hvor foreldre har felles foreldreansvar og hvor det beviselig er uvisst om barna vil komme tilbake fra utenlandsreisen. Forbudet kan gjelde generelt, eller spesifikt for hver enkelt reise.

Også politiet kan nedlegge et midlertidig reiseforbud i hastesaker. Politiets forbud gjelder kun frem til retten eventuelt har behandlet saken, og et slikt reiseforbud vil bortfalle dersom saken ikke bringes inn for retten innen rimelig tid. I teorien er det lagt til grunn at det må sendes begjæring til retten innen en uke påfølgende politiets forbud.

Hva du kan gjøre dersom den andre forelderen motsetter seg barnas utenlandsreise

Barnerettsadvokatene i Stiegler Advokatfirma råder alle foreldre som skal reise på utenlandsreiser alene med barn om å starte planleggingen tidlig. Vår erfaring tilsier at dersom foreldre tilrettelegger for god dialog med hverandre om den forestående reisen, og påser at barna har gyldig pass, vil mange konflikter være unngått. Videre ser vi at det kan skapes trygghet for den andre forelderen dersom en i forkant av reisen opplyser om reisetider og andre viktige detaljer for reisen. Initierer man kontakt med den andre forelderen i god tid før reisen, kan man også innkalle den andre parten til meklingsmøte ved familievernkontoret dersom uenigheter oppstår.

Ved foreldres uenigheter om nært forestående utenlandsreiser for barna, må foreldre forholde seg til utgangspunktene i barneloven sammenholdt med bestemmelsene i en eventuell foreldresamarbeidsavtale. Passkontor, politi og domstolsapparatet kan bistå ved akutte problemstillinger tilknyttet tilbakehold av pass og spørsmål om kidnappingsfare.

Ønsker du rådgivning vedrørende dine rettigheter?

Stiegler Advokatfirma kan bistå deg med:

 • Spørsmål om feriesamvær og utenlandsopphold
 • Spørsmål om pass og foreldreansvar
 • Etablering og endring av samværsavtaler
 • Generell juridisk bistand i barnefordelingssaker

Ta gjerne kontakt med en av våre barnerettsadvokater som raskt vil kunne foreta en vurdering av saken din.

Relaterte artikler

Spørsmål?