westAktuelt

Hva er barnets beste? Kontrollen med sakkyndiges rapporter skjerpes

18. august, 2022 av Camilla Brandt

I foreldretvister for retten med spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samværsrett, oppnevner retten en sakkyndig psykolog som kan bistå til opplysning av det konkrete barns situasjon. Den rettsoppnevnte sakkyndige psykologen kan bistå ved det saksforberedende møtet i retten. Dersom partene ikke kommer til enighet, og det blir besluttet hovedforhandling i saken, vil det i enkelte saker bli et spørsmål om behov for sakkyndig utredning for å opplyse saken forsvarlig.

Fra lovgivers side har et viktig formål ved bruk av sakkyndiges vurderinger i barnelovsaker vært å ivareta barns rettssikkerhet, og den sakkyndiges vurderinger tillegges betydelig vekt ved rettens avgjørelse av hvilke omsorgsordning som vil være til barnets beste. Vi i Stiegler Advokatfirma møter derfor naturlig nok ofte foreldre som er bekymret for hvorvidt den sakkyndige virkelig vil evne å se sitt barns reelle situasjon, og om sakkyndige vil foreta et grundig arbeid.

Ny forskrift 15. august 2022

Det har tidligere ikke vært foretatt noen formell kontroll av sakkyndige rapporter i saker etter barneloven, men dette blir nå skjerpet. Forskrift om Barnesakkyndig kommisjon trådte i kraft 15.august, og bestemmer at rapporter skrevet av rettsoppnevnte sakkyndige, i anledning foreldretvister som havner i retten, heretter skal vurderes av Barnesakkyndig kommisjon. Tidligere er det kun saker etter barnevernloven som har vært underlagt slik kontroll.

Les hele forskriften her

Hvorfor er det viktig at kontrollen skjerpes?

De sakkyndiges vurderinger i barnelovsaker er komplekse, og kontroll av sakkyndiges rapporter kan blant annet bidra til:

  • At sakkyndiges utredning baserer seg på objektive vurderinger fremfor personlige oppfatninger
  • At like tilfeller behandles likt
  • Bedre tilgjengelig dokumentasjon i saker hvor det ellers foreligger lite dokumentasjon tilgjengelig
  • Økt trygghet for de involverte partene

Hvordan foretas kontrollen?

Kontrollen som nå skal gjennomføres av sakkyndiges rapporter i barnelovsaker vil ikke innebære en helhetlig vurdering av den sakkyndiges arbeid totalt sett, slik noen kanskje har ønsket seg. Kommisjonen skal heller ikke foreta en overprøving av den rettsoppnevnte sakkyndiges vurderinger i hver enkelt sak. Det er kun selve rapporten til den sakkyndige som vil bli kontrollert. Konkret innebærer dette at kommisjonen vil vurdere hvorvidt rapportene svarer på sakkyndiges mandat, hvorvidt den faglige kvaliteten på rapportene er tilfredsstillende, og hvorvidt det foreligger et godt nok grunnlag for den sakkyndiges konklusjoner i saken.

Det er heller ikke slik at kommisjonen skal vurdere hvorvidt rapportene skal godkjennes eller underkjennes før retten kan ta rapportene i bruk ved sine vurderinger. Kommisjonen skal kun inngi eventuelle bemerkninger til rapportene. Dette er sammenfallende med praksis for arbeidet med sakene etter barnevernloven.

Selve gjennomføringen av kontrollen med rapportene vil foretas av to kommisjonsmedlemmer, og den sakkyndiges identitet vil være anonymisert.

Foreldres avtalefrihet

Dersom begge foreldrene er uenige i de vurderinger som fremkommer i den sakkyndiges rapport, er dette noe begge foreldrene tydelig bør formidle til dommer i saken. Det er verdt å merke seg at foreldre som utgangspunkt når som helst selv kan komme til enighet om hvilke omsorgsordning de mener vil være til barnets beste. Foreldre kan for eksempel bli enige om en løsning av saken utenfor rettssystemet, og uavhengig av den sakkyndiges vurderinger, selv etter at det er iverksatt prosess for domstolen. Dette kan eksempelvis gjøres ved at foreldrene inngår et utenrettslig eller rettslig forlik. Utenrettslig mekling, enten ved Familievernkontor eller ved hjelp av en advokatmekler, kan være til stor hjelp.

Ønsker du rådgivning vedrørende dine rettigheter?

Stiegler Advokatfirma kan bistå deg med:

Spørsmål om feriesamvær og utenlandsopphold

  • Spørsmål om pass og foreldreansvar
  • Etablering og endring av samværsavtaler
  • Generell juridisk bistand i barnefordelingssaker

Ta gjerne kontakt med en av våre barnerettsadvokater som raskt vil bistå med en vurdering av din sak.

Relaterte artikler

Spørsmål?