westAktuelt

Besteforeldres rettsstilling i barnelovsaker

29. mars, 2022 av Roar Vegsund og Camilla Brandt

Stiegler Advokatfirmas barnerettsgruppe er fast spaltist i magasinet Foreldre & Barn, med mål om å belyse relevante barnerettslige tema som kan være både informerende og konfliktbesparende for barnefamilier. I kommende artikler vil Stieglers barnerettsadvokater ta for seg dagsaktuelle barnerettslige tema, med oppdateringer om utviklingen innenfor barneretten. 

I siste utgave av Foreldre & Barn var temaet besteforeldre. Besteforeldre kan gi barnebarna et trygt fang og varme klemmer. Og kanskje en liten pause fra foreldrene iblant. Men i noen familier blir behovet for besteforeldre enda større. Hvordan er besteforeldres rettslige stilling?

Besteforeldres rettslige stilling

Besteforeldres rettsstilling kan bli høyst reell når alvorlige hendelser rammer. Dette kan gjelde situasjoner hvor en forelder nektes samvær med sitt biologiske barn etter samlivsbrudd, hvor omsorgspersoner dør, eller hvor barnevernstjenesten intervenerer i en familie.

En besteforelder som av ulike grunner er utelukket fra samvær med barnebarn, har ikke noe rettslig krav på å få treffe sine barnebarn. Besteforeldre har heller ikke en selvstendig søksmålsadgang i slike saker.

Rett til samvær

Barneloven åpner imidlertid for at besteforeldre kan kreve samvær i situasjoner hvor en forelder nektes samvær eller hvor en forelder er død.

Det følger av barnelovens § 45 at når en eller begge foreldre er døde, kan slektninger av barnet kreve at retten tar stilling til spørsmålet om samværsrett for familiemedlemmer. Dette gjelder også for andre som har nær tilknytning til et barn (for eksempel en steforelder eller tante).

Det samme gjelder dersom en forelder nektes rett til samvær med sitt barn. I disse tilfellene har ikke besteforeldre en selvstendig søksmålsadgang, men den forelder som nektes samvær kan be retten om at besteforeldrene skal gis rett til samvær.

I tilfeller hvor en av barnets omsorgspersoner dør, vil normalsituasjonen være at den andre forelderen med foreldreansvar overtar omsorgen for barnet. Dette gjelder for gifte, samboere eller i tilfeller hvor foreldrene ikke bor sammen.

Barn under barnevernstjenestens omsorg

Også i saker hvor barnevernstjenesten overtar omsorgen for et barn etter barnevernlovens regler, har besteforeldre mulighet til å bli vurdert som både omsorgsbase og som mulige samværsberettigede. Barnevernstjenesten plikter
å vurdere ivaretagelsen av barnets og besteforeldrenes rett til familieliv, slik den følger av Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

Barnevernloven åpner opp for at Fylkesnemnda kan ta stilling til samvær for personer med nær tilknytning til barna etter de samme premisser som etter barneloven. Saker om besteforeldres rettigheter til kontakt med sine barnebarn tas jevnlig opp til vurdering ved norske domstoler, og Høyesterett avsa nylig en
dom i en sak om en mormors rett til å få vurdert samvær med sitt barnebarn som var plassert i fosterhjem.

Begrenset rettslig posisjon

Tradisjonelt har besteforeldre hatt en svært begrenset rettslig posisjon både i alminnelige barnelovssaker og i barnevernssaker.

Den siste tids rettsutvikling ved Den Europeiske Menneskerettsdomstol viser et økt fokus på retten til familieliv, og dette vil trolig også endre norske domstolers vurderinger av besteforeldres rolle overfor sine barnebarn.

Enn så lenge må vi i Norge legge til grunn at det i dag ikke eksisterer noen lovregulering for besteforeldres kontakt med sine barnebarn. Vi i barnerettsgruppen hos Stiegler berømmer kloke foreldre og besteforeldre, som alle vil det beste for hverandre og for barna.

Les hele artikkelen her (PDF)

Har du spørsmål om barnerettslige problemstillinger?

Stiegler Advokatfirma har lang erfaring med saker som gjelder barnerettslige problemstillinger. Ta gjerne kontakt med en av våre barnerettsadvokater dersom du har behov for juridisk bistand. 

Relaterte artikler

Spørsmål?