westAktuelt

Regjeringen foreslår nye krav til kjønnsbalanse i norske styrer

22. juni, 2023 av John Erik Aarsheim

Regjeringen foreslår å lovfeste et krav om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret. Dersom reglene blir vedtatt av Stortinget, vil de gradvis bli innført allerede fra neste år. 

Det er stort fokus på mangfold og inkludering i næringslivet, men i praksis går utviklingen for sent. Per i dag er det bare 20 prosent kvinnelige styrerepresentanter i norske aksjeselskaper. Regjeringen har derfor foreslått skjerpede regler for kjønnsbalanse i norske styrer. Reglene vil i praksis innebære et krav om minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn. Det stilles egne krav til kjønnssammensetningen for varamedlemmer, og for styre- og varamedlemmer som velges av og blant de ansatte.

Reglene vil bl.a. gjelde for foretak som er organisert som aksjeselskap, samvirkeforetak og boligbyggelag. For allmennaksjeselskaper (ASA) gjelder det allerede regler om kjønnsbalanse. Reglene vil kun gjelde foretak av en viss størrelse, målt i antall ansatte og/eller omsetning. Reglene vil dessuten kun gjelde styrer med tre eller flere styremedlemmer. 

Det er foreslått en trinnvis innføring av reglene frem til 1. juli 2028, slik at særlig de mindre foretakene får tilstrekkelig tid til å innrette seg. Foretak som er omfattet av første trinn må oppfylle kravet innen 31. desember 2024. Dette gjelder foretak med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028.  I 2028 vil reglene gjelde foretak med flere enn 30 ansatte eller mer enn 50 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter.     

Det er antatt at 8000 foretak vil være omfattet av reglene i 2024, mens antallet øker til rundt 20 000 når overgangsreglene er over i juli 2028. Kravet vil innebære at flere foretak må gjøre endringer i styresammensetningen i tiden fremover. 

Det forventes at stortinget vil behandle forslaget i løpet av høsten 2023. 

Relaterte artikler

Spørsmål?