westAktuelt

Ny dom om styreansvar og undersøkelsesplikt for investorer

15. januar, 2023 av Harald Alfsen

Høyesterett avsa en dom 22 desember i fjor (HR-2022-2484-A) som ser ut til å legge økt ansvar på investorer. Og at terskelen for å ilegge styreansvar er høy.

Hva handlet saken om?

Et selskap gikk konkurs. Investorer gikk til sak mot styremedlemmer grunnet påstand om uriktig eller villedende informasjon i forbindelse med kapitalinnhenting ved en emisjon. Investorene krevet erstattet sitt tap etter reglene i Aksjeloven § 17-1, som sier at man blir erstatningsansvarlig dersom man har opptrådt forsettlig eller uaktsomt.

Høyesterett gav investorene rett i at styremedlemmene hadde foretatt feilvurderinger om fremtidige muligheter for det medisinske produktet. Men dette var ikke tilstrekkelig til å holde styremedlemmene ansvarlig for tapt investering.

Høyesterett mente at investorene som profesjonelle selv måtte bære risikoen for at deres forventninger om fremtiden ikke slo til. Selv om domstolen ikke foretar en klar grenseoppgang mellom profesjonelle og ikke-profesjonelle investorer i denne saken.

Men dommen underbygger uansett behovet for korrekte og sannferdig opplysninger i prospekter og annen informasjon selskapet og styremedlemmer gir mulige investorer. Dersom det finnes feil eller utelatelser i prospektet som er laget eller informasjonen som er gitt, blir styremedlemmene kun ansvarlig dersom opplysningene er av «vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapet». Dommen viser at investorer har betydelig undersøkelsesplikt før de foretar investeringer.

Les innlegg i DN 16.01.2023 her 

Ønsker du bistand?

Stiegler Advokatfirma har lang erfaring med å bistå ved selskapsrettslige problemstillinger. Ta gjerne kontakt med en av våre advokater som raskt vil hjelpe deg med å vurdere din sak. 

Relaterte artikler

Spørsmål?