westAktuelt

Leier du inn arbeidskraft fra bemanningsforetak?

20. oktober, 2022 av Silje Herheim Eriksen og Erlend Bergstrøm

Da må du være forberedt på lovendringene i arbeidsmiljøloven som mest sannsynlig kommer i løpet av 2023.

Skjerping av innleiereglene

Lovforslaget innebærer flere generelle innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak.

Hovedpunktene i forslaget er:

  • Det skal ikke lenger være adgang til innleie fra bemanningsforetak når arbeidet er av «midlertidig karakter».
  • Innleid arbeidstaker får automatisk rett til fast ansettelse hos innleievirksomheten når innleieforholdet har vart i 3 år. Dette gjelder også når grunnlaget for innleie er avtale med de tillitsvalgte hos innleievirksomheten.
  • Innføring av lovbestemmelse som klargjør skillet mellom innleie og bemanningsentreprise/outsourcing.
  • Et generelt forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  • Etablering av godkjenningsordning for bemanningsforetak.

Formålet med lovendringene er å sikre flere faste og direkte ansettelser.

Lovforslaget innebærer flere generelle innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak.

Forslagenes betydning for arbeidsgiver

Forslaget innebærer at adgangen til innleie i all hovedsak vil være begrenset til vikartilfellene og etter avtale med tillitsvalgte. Innleie etter avtale med tillitsvalgte forutsetter at virksomheten har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. I tillegg vil det fremdeles være adgang til innleie fra produksjonsbedrift som ikke har til formål å drive utleie.

Endringene i regelverket vil bety at flere virksomheter må innrette bemanningen på en ny måte. Det er grunn til å tro at forslaget vil resultere i økt bruk av midlertidig ansettelse, og at hyppigheten av bruk av permitteringer samt opp- og nedbemanninger vil øke.

Det er også grunn til å tro at innstramming av reglene om innleie vil føre til økt fokus på kontroll med hva som er reell bemanningsentreprise og hva som er ulovlig innleie.

Ettersom forslagene vil få konsekvenser for virksomheters organisering og bemanning legges det i forslaget opp til overgangsregler for allerede inngåtte kontrakter og innleieforhold og/eller at enkelte av forslagene settes i kraft til forskjellig tid.

Unntak for helsesektoren og konsulenter med spesialkompetanse

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte i forrige uke ut et høringsforslag om forskriftsregulering av innleie til helse- og omsorgstjenesten og innleie av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse. Innenfor disse områdene forslår departementet at det likevel skal åpnes opp for innleie når arbeidet er av midlertidig karakter.

Det er foreslått en adgang til innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten når arbeidet er av midlertidig karakter.
Videre er det foreslått en tilsvarende adgang til innleie av arbeidstaker med spesialkompetanse som utfører rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.

Med helsepersonell menes personell som omfattes av helsepersonelloven § 3, og med rådgivnings- og konsulenttjeneste menes levering av spesialisert kunnskap og rådgivning innenfor et bestemt fagområde. Det siktes her til faglig ekspertise og spisskompetanse som det ikke kan forventes at virksomheten selv besitter.

Lengden på slike oppdrag vil i stor grad kunne variere, men departementet vurderte det likevel slik at det ikke var behov for å oppstille en konkret tidsbegrensning. Det ble blant annet vist til at bestemmelsen om rett til fast ansettelse etter 3 år vil gjelde, og dermed oppstille en ytre ramme for varigheten av innleie etter forskriftshjemmelen.

Selv om lovforslaget – som inneholder den foreslåtte forskriftshjemmelen for unntak – ikke er behandlet av Stortinget valgte departementet å sende forslag til forskriftsregulering på høring slik at unntaksreglene kan tre i kraft samtidig som lovendringene fremmet i lovforslaget.

Vil du vite mer?

Har du behov for rådgivning innen arbeidsrett, ta kontakt med en av våre advokater.

Du kan også melde deg på Nordhordland Næringslags arrangement 26. oktober 2022 her.

Advokat og partner Erlend Bergstrøm gir da en mer inngående innføring i forslaget til regelendringer og innspill til hvordan arbeidsgivere må tilpasse seg de nye innleiereglene.

Relaterte artikler

Spørsmål?