westAktuelt

Hva gjør du når din eiendom blir berørt av et offentlig vei-, bane-, eller VA-prosjekt?

4. juli, 2024 av Hilde Avløs Grande

Foto: Privat

I takt med at samfunnet rundt oss utvikler seg, gjør behovet for nye og bedre veier og sykkelstier, baner og tog, vann- og avløpsinfrastruktur seg gjeldende. Gjennomføring av slike prosjekt vil normalt utløse store endringer i arealbruken i de områdene hvor prosjektet skal etableres, og det offentlige får behov for å ta i bruk private eiendommer til sine prosjekt. Noen ganger må det offentlige ta i bruk hele eiendommen (innløsning). Andre ganger bare deler av eiendommen.

Det offentlige, stat, fylkeskommune, kommune, har mange ulike grunnlag for å kunne «ta» eiendommer etter behov, for å eksempelvis bygge veier. Utgangspunktet vil normalt være at den som har behov for å ta i bruk areal en annen eier, forsøker å få til en løsning der man blir enige om en avtale for kjøp/salg av eiendom/del av eiendom.

Eiendom berørt av vann- og avløpsinfrastruktur. Skråning med jord, og rør stikkende ut ulike steder.
Eksempel på berørt eiendom. Foto: Privat

Imidlertid kan det være uenighet om både behovet for å ta i bruk den aktuelle eiendommen, og erstatningen. I slike tilfeller vil det offentlige kunne ekspropriere eiendom/del av eiendom. Ekspropriasjon innebærer at det offentlige overtar eiendom ved tvang. Avgjørelse av om behovet rettslig sett er tilstrekkelig begrunnet, og erstatningens størrelse, vil da bli avgjort av en domstol i et ekspropriasjonsskjønn. Det kan også være at det bare er erstatningen for eiendommen man ikke blir enige om, og man kan da be domstolene avgjøre erstatningsutmålingen i et avtaleskjønn. Uansett om en eiendom/del av eiendom overtas ved tvang eller frivillig avtale, har grunneier krav på full erstatning. Grunneier som må avstå eiendom skal stå i samme økonomiske stilling som før. Dette følger av både vår egen Grunnlov og av Menneskerettsloven.

Dersom din eiendom eller deler av den er ønsket tatt i bruk til et offentlig tiltak, vil du kunne få dekket kostnader med juridisk bistand. I en ev. forhandlingssituasjon om en minnelig avtale, kan rett til juridisk bistand avtales med den offentlige myndighet som krever å få overta (deler av) eiendommen. Dersom det blir snakk om ekspropriasjon, har grunneieren krav på å få dekket nødvendige kostnader til juridisk og teknisk bistand.

Er du berørt av et slikt offentlig prosjekt, eller usikker på om du kan være berørt, ta kontakt med oss i Stiegler Advokatfirma AS, ekspropriasjonsgruppen, og vi vil bistå deg fra start til slutt.

Relaterte artikler

Spørsmål?