westKompetanse

Skjønn og ekspropriasjon

Ekspropriasjon er begrepet som benyttes når det er nødvendig å få hånd om hele eller deler av annen manns eiendom ved tvang. Dette kan oppstå når f.eks vei (offentlig eller privat), VA kabler eller andre offentlige tiltak skal etableres over eiendommer som utbygger ikke selv eier.

Utgangspunktet vil alltid være at det skal forsøkes inngått en minnelig avtale om grunnerverv/erverv av rettighet på den aktuelle eiendommen, men dette klarer man ikke alltid å oppnå. Det kan være uenighet om grunnlaget for at eiendommen må tas i bruk til det aktuelle tiltaket/formålet eller det kan være uenighet om erstatningsutbetalingen. I slike tilfeller vil ekspropriasjon kunne benyttes, og eiendommen/del av eiendommen begjæres da ervervet ved tvang. Når eiendom/del av eiendom eksproprieres har grunneier krav på full erstatning. Grunneier skal i utgangspunktet stå i samme økonomiske situasjon før og etter inngrepet.

Også private kan gjennomføre ekspropriasjon, i kraft av vegloven og etter plan- og bygningsloven med da etter samtykke fra offentlig planmyndighet.

Hovedregelen er at den som skal ekspropriere eiendom/del av eiendom fra en annen må betale for juridisk og teknisk bistand som grunneier eller andre interesserte har nødvendig behov for. Selve den rettslige prosessen ivaretas av skjønnsretten (enten vanlig tingrett eller jordskifterett) etter begjæring fra den som skal ekspropriere.

Ekspropriasjon reguleres av en rekke regelverk. Stiegler har lang erfaring og  fra skjønns- og ekspropriasjonssaker og vil fremheve at det alltid er en fordel å være tidlig ute med å rådføre seg med advokat i saker som kan lede til ekspropriasjon.

Har du spørsmål i forbindelse med Skjønn og ekspropriasjon? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister