westAktuelt

Vann til besvær…

12. januar, 2024 av Hilde Avløs Grande

I regnbyen Bergen har de fleste av oss et avslappet forhold til vær. Når det gjelder klima og endringene i været som vi allerede erfarer og som kommer mer og mer, har lovgiver nå gjort grep for å sørge for at vi håndterer overvannet som faller på vår egen eiendom på forsvarlig måte for å ikke påføre skade eller ulempe på naboeiendommer. Fra før kreves det at det ble utarbeidet og fremlagt en plan for overvannshåndtering på egen grunn i forbindelse med at det søkes om tillatelse til oppføring av byggverk. 

Men visste du at fra 1. januar i år vil den kommunale bygningsmyndighet kunne gripe inn med krav om tiltak for å håndtere overvann også på eksisterende allerede utbygde eiendommer? 

Bakgrunnen for endringene i regelverket er selvsagt at det i noen områder er store overvannsproblemer, og at disse problemene har økt og vil fortsette å øke. Det var derfor behov for å sørge for at offentlig myndighet har verktøy å ta i bruk også utenfor saker om nybygg og vesentlige endringer. Frem til i dag har f.eks. naboeiendommer som påvirkes negativt eller skades av overvann fra andre, bare hatt den privatrettslige naboloven og skadeerstatningsreglene å bygge på. Nå kan også kommunen som offentlig myndighet ta tak i slike problemstillinger. 

De nye reglene om bygningsmyndighetens oppfølging av overvannshåndtering, skader som følge av overvann og pålegg om tiltak mot overvannsskader finnes i plan- og bygningslovens kapittel 28 og kapittel 31. 

I kap.28 finnes det nå regler om at kommunen kan tillate utført nødvendige sikringstiltak på nabogrunn (på en annens eiendom enn din egen), dersom byggverk kan bli utsatt for skade som følge av vannsig, overvann, ras eller utglidning. Det skal ytes erstatning til eier av nabogrunn for ev. utgifter, skader eller ulemper ved slike tiltak, men dersom behovet for sikringstiltak er begrunnet i at naboen har unnlatt å følge opp sin plikt til å lede bort vann eller forebygge slike naturhendelser, kan det være naboen som i stedet blir ansvarlig for kostnadene med sikringstiltakene. 

I kap. 31 er kommunen også gitt hjemmel til å fatte vedtak om pålegg om å utføre tiltak mot overvann på eiendommer som allerede er bygget ut. Dette kan bygningsmyndighetene gjøre dersom det er nødvendig for å avverge fare for skade eller ulempe (forebyggende tiltak) på person, eiendom eller miljø. Pålegget kan kommunen rette mot eier eller fester av eiendommen og det kan omhandle tiltak for forsvarlig å håndtere overvann på egen eiendom, sikre forsvarlig avrenning av overvann fra eiendommen, eller en kombinasjon av disse to. Reglene om forhåndsvarsel gjelder – da slik at kommunen skal sende forhåndsvarsel til den ansvarlige med en frist for å kunne inngi uttale før vedtak om pålegg kan fattes. Pålegget skal være begrunnet og det skal gis en frist for å gjennomføre tiltakene. Vedtak om pålegg om overvannstiltak er enkeltvedtak som kan påklages etter de vanlige klagereglene i forvaltningen. 

Har du spørsmål om endringene i overvannsreglene i plan- og bygningsloven – ta kontakt med en av våre advokater.

Relaterte artikler

Spørsmål?