westAktuelt

Endringer i regelverket om innleid arbeidskraft

23. januar, 2023 av Silje Herheim Eriksen

Stortinget vedtok den 20. desember 2022 innstramming av reglene for innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, med tre måneders overgangsordning for allerede inngåtte kontrakter, og vil få betydning for alle som driver inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Skjerping av innleiereglene

Hovedpunktene i lovvedtaket er:

  • En generell innstramming av regelverket for inn- og utleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak ved at adgangen til innleie når arbeidet er av midlertidig karakter oppheves
  • Det kan i forskrift fastsettes en avgrenset unntaksadgang til innleie fra bemanningsforetak når arbeidet er av midlertidig karakter innenfor enkelte områder:
    o Innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester
    o Tidsbegrenset innleie av spesialkompetanse
  • En arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år har rett til fast, direkte ansettelse hos innleier
  • Skillet mellom innleie og entreprise tydeliggjøres ved at det inntas en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven hvor det fremgår hvilke momenter som tilsier at en oppdragsavtale mellom to virksomheter er å anse som innleie av arbeidstakere
  • Arbeidstilsynet får et utvidet ansvar for å føre tilsyn
  • Totalforbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Det avgjørende er om byggeplassen befinner seg innenfor det geografiske virkeområdet som omfattes av forbudet.

Forslagenes betydning for arbeidsgiver

Forslaget innebærer at adgangen til innleie i all hovedsak vil være begrenset til vikartilfellene og etter avtale med tillitsvalgte. Innleie etter avtale med tillitsvalgte forutsetter at virksomheten har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett. I tillegg vil det fremdeles være adgang til innleie fra produksjonsbedrift som ikke har til formål å drive utleie.

Endringene i regelverket vil bety at flere virksomheter må innrette bemanningen på en ny måte. Det er grunn til å tro at forslaget vil resultere i økt bruk av midlertidig ansettelse, og at hyppigheten av bruk av permitteringer samt opp- og nedbemanninger vil øke.

Det er også grunn til å tro at innstramming av reglene om innleie vil føre til økt fokus på kontroll med hva som er reell bemanningsentreprise og hva som er ulovlig innleie.

Ettersom forslagene vil få konsekvenser for virksomheters organisering og bemanning legges det i forslaget opp til overgangsregler for allerede inngåtte kontrakter og innleieforhold og/eller at enkelte av forslagene settes i kraft til forskjellig tid.

Hva innebærer lovendringene i praksis?

Etter lovendringen vil innleie fra bemanningsbyrå først og fremst være aktuelt ved vikariater. I tillegg opprettholdes dagens adgang til innleie etter avtale med tillitsvalgte dersom virksomheten er bundet av tariffavtale med fagforening med innstillingsrett.

Virksomheter er ellers overlatt til de øvrige løsningene som regelverket åpner opp for, eksempelvis:

•    Direkte midlertidige ansettelser 
•    Innleie fra andre produksjonsbedrifter
•    Deltidsansettelser
•    Gjennomsnittsberegning av arbeidstid 

Påvirkes din virksomhet av regelendringene? 

Reglene trer i kraft 1. april 2023. Det er etablert overgangsordninger på tre måneder for inngåtte kontrakter for inn- og utleie fra bemanningsforetak.

Ta gjerne kontakt med en av våre advokater dersom du har spørsmål til lovvedtaket eller hvordan din virksomhet kan og bør innrette seg etter lovendringen.

Relaterte artikler

Spørsmål?