westAktuelt

Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidig ansettelse

23. mars, 2022 av Silje Herheim Eriksen

Regjeringen har tidligere foreslått å oppheve den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i aml. § 14-9 annet ledd bokstav f. Forslaget er nå vedatt og i statsråd 18. mars 2022 ble endringen sanksjonert.

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav f blir av den grunn opphevet. Lovendringen trer i kraft 1. juli 2022. Endringen er ment å styrke arbeidstakers rett til fast ansettelse og legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv. 

Av forarbeidene følger det at lovendringen er ment å få innvirkning på avtaler om midlertidig ansettelse som inngås etter at endringene trer i kraft. 

Som følge av lovendringen vil adgangen til midlertidig ansettelse være begrenset til situasjoner der det foreligger et særlig eller tidsavgrenset behov som nevnt i arbeidsmiljøloven § 14-9 annet ledd bokstav a til e. 

Har du spørsmål om arbeidsrettslige problemstillinger?

Har du spørsmål om midlertidige ansettelser eller andre arbeidsrettslige spørsmål, ta kontakt med en av våre advokater i faggruppen for arbeidsrett.

Relaterte artikler