westAktuelt

Anleggsbransjen vil endre regelverket for moms på omtvistede krav

19. april, 2021 av Erlend Bergstrøm og Torkjell Solbø

Likviditetsbelastningene for entreprenører kan for mange være alvorlige dersom byggherre nekter å betale omstridte krav. En samlet anleggsbransje ber nå partiene på Stortinget om å endre regelverket slik at entreprenører først innbetaler moms når omtvistede krav er avklart. 

Fra 1. januar trådte det i kraft endringer i bokføringsforskriften som innebærer at innbetaling av merverdiavgift kan utsettes til arbeidene er fullført i tilfeller der byggherre bestrider kravet fra entreprenøren. Anleggsbransjen uttaler at regelendringen som trådte i kraft 1. januar 2021 ikke løser problemet ved langvarige tvistesaker som ofte kan pågå lenge etter at prosjektene er avsluttet.

En samlet anleggsbransje støtter regelendring

De siste årene har prosjektene blitt større og mer komplekse. Samtidig har tvistenivået i anleggsbransjen økt, ofte mot offentlige byggherrer. Dette bidrar til stadig større utfordringer for entreprenørene.

Prognosene fremover viser at byggenæringen vil oppleve et betydelig markedsbortfall og redusert ordretilgang som følge av koronasituasjonen.

En samlet anleggsbransje ber derfor Stortinget om å støtte forslag fremsatt av Fremskrittspartiet om å endre regelverket slik at entreprenører først betaler moms når omtvistede krav er avklart. Dersom Fremskrittspartiets forslag blir vedtatt kan regelendringen umiddelbart gi effekt på likviditeten.

Finansministeren kritisk

Finansminister Jan Tore Sanner har i brev til finanskomiteen påpekt at forslaget fra Fremskrittspartiet vil være et systembrudd og medføre økt kredittrisiko for staten. Sanner fremhever at merverdiavgiftsreglene skal være enkle å forstå og praktisere for skatteetaten samt næringsdrivende.

«Forslaget vil kunne gi kontrollutfordringer for myndighetene, og vil også øke faren for uønskede tilpasninger, særlig der partene er nærstående» står det i brevet fra finansministeren.

I tillegg skriver Sanner at forsalget vil være en særordning og selektiv fordel for entreprenørbransjen som sannsynligvis må vurderes som statsstøtte.

Anleggsbransjens forslag til endring av bokføringsforskriften

Både Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Norsk Arbeidsmannsforbund (NAF) har engasjert seg sterkt i saken. Disse arbeider for løsningsforslag som rettsteknisk kan gjennomføres og som ikke medfører tapte inntekter og /eller økte utgifter for staten.

Ettersom fullføring av arbeidene utløser faktureringsplikt selv om kravet fortsatt er omtvistet og byggherre nekter å betale, vil entreprenøren måtte legge ut moms på omtvistede krav som ikke er løst på dette tidspunktet. I et felles brev til finanskomiteen presenterer MEF og NAF derfor følgende bransjeordlyd i bokføringsforskriften:

«Når kjøper bestrider krav om vederlag fremsatt av bokføringspliktige etter § 8-1-1, kan likevel salgsdokument for det omtvistede kravet utstedes senest en måned etter at kravets berettigelse er endelig avklart. Har bokføringspliktige etter § 8-1-1 mottatt det omtvistede beløpet skal faktura utstedes senest en måned etter at beløpet er mottatt».

Forslaget vil innebære at fakturering kan utsettes til kravetes berettigelse er avklart, og entreprenøren unngår den likviditetsmessige belastningen ved å måtte innbetale moms uten at betaling er mottatt.

Stieglers synspunkter 

Stiegler opplever at mange virksomheter innenfor flere utsatte bransjer har store likviditetsmessige utfordringer i en ekstraordinær og utfordrende tid. Det kan fremstå urimelig at bedrifter som sliter likviditetsmessig, og som ellers driver lønnsomt og sysselsetter arbeidstakere, ved innbetaling av moms på omstridte krav skal opptre som bank overfor en kapitalsterk stat. I ytterste konsekvens kan dette lede til konkurser.

Selv om tiltaket byr på utfordringer slik finansminister Sanner påpeker, er forslaget fra anleggsbransjen absolutt et tiltak som bør utredes og vurderes nærmere. Forslaget bør imidlertid vurderes uavhengig av bransje og ikke kun begrenses til anleggsbransjen.

Et alternativ kan f. eks. være å innføre terskelverdier der faktureringsplikt for omstridte krav over bestemte beløpsgrenser, som vesentlig vil påvirke likviditeten negativt for den næringsdrivende, utsettes inntil berettigelsen av kravet et avklart.

Smidig, konstruktiv og effektiv tvistehåndtering i kombinasjon med kvalitetssikrede kontrakter vil uavhengig av foreslåtte regelendringer være beste verktøyet for å unngå likviditetsproblemer på grunn av omtvistede krav.

Stiegler bistår oppdragstakere og oppdragsgivere med kontrakter og tvisteløsning i alt fra små til store og kompliserte prosjekter. Ta kontakt med våre advokater ved behov for bistand.

Relaterte artikler

Spørsmål?