westKompetanse

Barnerett

Barneloven regulerer barns rettigheter og forholdet mellom barn og foreldre. Våre advokater har lang erfaring i saker etter barneloven, både med rådgivning, forhandlinger, utenrettslig mekling og med rettslige prosesser for domstolene.

Barn og foreldres rettigheter

Barneloven, med tilhørende spesiallovgivning, utleder rettigheter for både barn og deres foreldre, som kan få stor betydning i deres hverdager. Våre advokater kan bistå med avklaring av rettigheter og plikter, og har forståelse for at saken etter barneloven omhandler spørsmål av stor betydning for deg og din familie.

Foreldreansvar, fast bosted og samvær

Ved samlivsbrudd og foreldrekonflikter må mor og far avklare en rekke spørsmål som gjelder fellesbarnas livssituasjon. Det er særlig spørsmål om foreldreansvar, fast bosted, og samvær med eventuell samværsforelder, som må avklares.

Foreldre har full avtalefrihet når de skal finne gode løsninger for barna. Det er kun i tilfeller hvor en av foreldrene bringer spørsmål om barnas omsorgsordning inn for retten, at retten etter krav fra en (eller begge) av foreldrene vil ta stilling til hvilken ordning som vil være til barnas beste.

Foreldreansvar

Utgangspunktet etter norsk rett er at det vil være til barns beste at begge foreldre har del i foreldreansvaret for felles barn. Det kan likevel tenkes situasjoner hvor det vil være til barnas beste at kun en av foreldrene har foreldreansvaret alene. Det foretas en konkret rettslig vurdering i hver enkelt sak.

Fast bosted

Foreldre kan avtale at barna skal bo fast hos en av dem, eller bli enige om delt bosted for barna. Foreldrenes valg vil kunne ha stor betydning for flere forhold, som for eksempel beregning av barnebidrag, og eventuell flytting med barna.

Samvær

Hensynet til best mulig samlet foreldrekontakt, er et hensyn som tillegges stor vekt når retten skal vurdere hvilken samværsordning som vil være til barnets beste. Hensynet vil balanseres mot andre viktige hensyn for barnet, og retten vil foreta en bred og konkret vurdering av hvilke samvær som vil være til barnets beste.

Dersom foreldre ikke kommer til enighet om hvilke bostedsordning eller hvilke samværsordning som skal praktiseres, kan Stiegler Advokatfirmas barnerettsadvokater bidra til å fremforhandle løsninger som vil være til barnas beste.

Barnebortføring

I saker hvor barns foreldre har tilknytning til ulike land, kan det oppstå frykt for at den ene av foreldrene tar med seg barna til utlandet.  Det kan også oppstå spørsmål om hvorvidt barna er å anse som bosatt i Norge, eller om barna eventuelt holdes ulovlig tilbake i Norge.

Stiegler Advokatfirma sine barnerettsadvokater kan bistå i prosesser med å avklare de rettslige spørsmål knyttet til barnebortføring, herunder ved rådgivning knyttet til å forhindre ulovlig utreise, og å bistå med å få barna tilbake til bostedsforelderen dersom barna har blitt flyttet ut av landet i strid med loven.

Ved Stiegler Advokatfirma sitt internasjonale nettverk i Eurojuris, kan våre barnerettsadvokater også bistå deg med å komme i kontakt med spesialisert juridisk bistand i utlandet.

Har du spørsmål i forbindelse med Barnerett? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister