westKompetanse

Jordskifte

Jordskifteretten behandler saker om eiendomsforhold og rettigheter til fast eiendom. Jordskifteretten er en særdomstol som kun behandler enkelte typer saker om fast eiendom, herunder 3 ulike sakstyper, som det kan kreves sak om hver for seg eller som av flere sakstyper.

Sakstyper som kan behandles av jordskifteretten:

Rettsutgreiinssaker

  • Her tar jordskifteretten stilling til og avsier dom i tvister som omhandler innholdet i eiendoms- og rettighetsforhold for eiendommer hvor det eksempelvis foreligger sameie eller sambruk.
  • Innunder rettsutgreiing faller også tvister om grenser og grensefastsetting.

Jordskiftesaker

  • Her kan jordskifteretten bruke en rekke lovregulerte virkemidler til å bøte på utjenlige/vanskelige eiendomsforhold, for å skape mer tjenlige/bedre/enklere eiendomsforhold.

Skjønnssaker

  • Her fungerer jordskifteretten som en skjønnsrett og avsier skjønn i forbindelse med jordskiftesak etter de to overnevnte sakstypene eller som egen sak. Jordskifteretten er gitt kompetanse til å vedta eiendomsinngrep (ekspropriasjon) til bygging, utbedring av private veier etter vegloven osv.

 

Jordskifteretten kan altså blant annet fastsette og endre rettigheter, avklare og fastsette grenser og etablere bruksordning i områder som brukes av flere eiendommer. Bruksordning og sambruk kan gjelde sameier, opprettelse og utarbeidelse/endring av vedtekter for private veglag, båthavn og andre typer lag, beiteordning i felles beiteområdet og mye annet.

 

Advokatene i Stiegler har omfattende erfaring fra jordskifteretten, og bistår parter i alle sakstyper. Vi ser at jordskifteretten er hensiktsmessig og praktisk i mange saker som gjelder fast eiendom.

 

Regelverket på dette saksområdet kan være komplisert og vanskelig tilgjengelig, og vår erfaring er at juridisk hjelp kan være nødvendig for å tilstrekkelig ivareta eiendommens/partens interesser.

Har du spørsmål i forbindelse med Jordskifte? Ta gjerne kontakt med en av våre spesialister for en uforpliktende samtale.

Spesialister