westAktuelt

Hvorfor er samboeravtale så viktig?

9. januar, 2023 av Hilde Sture

Et samboerskap ligner mye på et ekteskap, og en stor andel av dagens voksne lever i et ugift samliv. Det er likevel en stor og viktig forskjell mellom samboere og ektefeller, nemlig at samboere ikke har en egen lov som regulerer det økonomiske fellesskapet mellom dem. For å sikre både økonomisk trygghet og forutsigbarhet ved et eventuelt samlivsbrudd, bør alle samboere opprette samboerkontrakt.

I dette innlegget kan du lese mer om: 

  • Hva som skiller samboere fra ektefeller rettslig sett
  • Hva en samboeravtale er
  • Hvorfor man bør opprette en samboeravtale
  • Hva som bør stå i en samboeravtale
  • Hva man foretar seg når samlivsbruddet er et faktum

Hva skiller samboere fra ektefeller rettslig sett?

Hovedregelen for samboere er at hver eier sitt, med mindre annet er avtalt. Ved et samlivsbrudd har man ikke krav på å motta verdier fra den andre, slik som ektefeller har.

Samboere har heller ingen forsørgelsesplikt overfor hverandre, og får normalt ingen rettigheter i den andres eiendeler selv om de har tjent til felles bruk.

Flytter dere sammen i en bolig som bare den ene eier, vil den andre ikke få eierrettighet med mindre han eller hun kjøper seg inn, eller bidrar til å betale ned på lån.

Kjøper dere eiendeler med midler fra begge, vil eiendelen bli i sameie mellom dere. Da er det viktig å avtale en eierbrøk, og bli enige om hvordan eventuelt lån skal betjenes eller inntekter fra tingen skal fordeles.

I motsetning til ektefeller, har samboere ikke arverett etter hverandre. Unntak gjelder for de samboere som har felles barn. I disse tilfellene arver lengstlevende en minstearv på 4G, som er ca kr 446 000. Skulle den ene samboeren falle fra, er det viktig å ha klare avtaler om hvilke eiendeler som tilhører hvem. I tillegg til samboeravtale, kan det også være lurt å opprette testament.

Les også mer om hvorfor du bør vurdere å opprette  fremtidsfullmakt.

Hva er en samboeravtale?

En samboerkontrakt er en privat avtale som regulerer eierforholdet til det man har med seg inn i samlivet, og til det som anskaffes underveis. I tillegg bestemmer avtalen hvordan eiendeler og gjeld skal fordeles ved et eventuelt brudd.

Det er ingen formkrav til en samboeravtale, men den klare anbefaling er at den opprettes skriftlig. Ved et samlivsbrudd vil en skriftlig avtale gjøre at man lettere kan dokumentere hvem som eier hva, og bidra til at oppgjøret blir raskere og rimeligere.

Hvorfor bør man opprette en samboeravtale?

En samboerkontrakt bidrar til økonomisk forutsigbarhet. Husk at jo lenger et samboerskap varer, desto mer blir økonomien sammenblandet. Ved å ha et bevisst forhold til hvem som eier hva og hvordan den enkelte skal bidra med penger eller arbeid, unngår man både krangler og irritasjon. Skulle lykken ta slutt, og det ender med brudd, vil samboerkontrakten danne grunnlaget for hvordan oppgjøret skal gjennomføres.

Les også mer om hvorfor du bør vurdere å opprette gaveoverføring av fast eiendom til ektefelle

Hva bør en samboeravtale inneholde?

Man kan selv bestemme hva som skal stå i kontrakten. Noen gjør det kort og enkelt, mens andre vil ha det mer detaljert.

Det viktigste er å lage avtale om de «store tingene», og særlig det man eier i fellesskap. For felles bolig bør avtalen si noe om eierbrøk og om fordelingen av gjeld. Et avsnitt om fordeling av kostnader til oppussing og vedlikehold kan også være nyttig.

I tillegg anbefales det å lage en oversikt over gaver og arv den enkelte har mottatt og eier. Brukes gaver eller arvemidler til å betale ned på felles gjeld, bør dette avtales på forhånd og kombineres med et eget avsnitt i avtalen.

Har dere stor forskjell i inntekt, vil den enkeltes bidrag til familien være ulikt. En samboeravtale kan være med å regulere disse forskjellene, f.eks. at en hjemmeværende skal motta økonomisk vederlag for sin innsats, eller at han eller hun blir medeier i bolig eller andre verdifulle eiendeler.

Samboere med felles barn har et særlig ansvar for å skrive samboerkontrakt. Avtalen må sikre et rettferdig økonomisk oppgjør for begge parter. Etter et samlivsbrudd trenger både mor og far å etablere seg på nytt. Da er det viktig at begge har forutsigbarhet omkring sin egen økonomi, slik at de i fortsettelsen kan gi gode oppvekstvilkår for barna.

Etter hvert som livet går, vil også økonomien forandre seg. Kanskje kjøper dere hytte, og må ta opp nytt lån. Kanskje arver dere penger eller eiendeler som deretter blir brukt i fellesskap. Skjer det forandringer av stor betydning, bør samboerkontrakten revideres. Det er derfor viktig å gjøre opp status med jevne mellomrom, slik at dere får tatt inn de oppdateringer som er nødvendige.

Samlivsbrudd – hva nå?

Ved opphør av samboerskap, skal eiendeler og gjeld fordeles. Uten samboeravtale kan det bli vanskelig å vite hvem som eier hva. Har man en skriftlig kontrakt å navigere etter, vil forhåpentligvis fordelingen gå lettere og oppgjøret blir ferdig raskere. 

Selv om man har inngått en samboeravtale, kan problemstillinger oppstå tilknyttet tolkning av avtalen og gjennomføring av oppgjør.  Stadig flere par som avslutter sitt samboerforhold velger å kontakte en mekler med spisskompetanse på skiftesaker, for hjelp til prosessen. Vi i Stiegler Advokatfirma ser at parter ofte vil være tjent med at det kommer inn en uavhengig tredjeperson som mekler i saken, som kan bistå partene med generelle rettslige råd, og med å sette opp en konkret forliksavtale. Ved bruk av en upartisk mekler, holdes ofte konfliktnivået lavt og partene har større forutsetninger for å komme til enighet uten involvering av rettssystemet. 

Domstolsbehandling av konflikter kan noen ganger være både rettssikkerhetsmessig forsvarlig og nødvendig, men likevel ikke alltid tilstrekkelig for å kunne sikre reelle løsninger av de konflikter parter står overfor. Noen ganger ser man at det å bringe inn en advokat i saker kan eskalere partenes konfliktnivå, og også være til hinder for videre konstruktiv dialog mellom partene.

Har du spørsmål om familierettslige problemstillinger eller om mekling?

Har du spørsmål i forbindelse med samboeravtaler,  andre familierettslige problemstillinger eller mekling? Ta gjerne kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.

Relaterte artikler

Spørsmål?