westAktuelt

Ny nedstengning i Bergen og omland

28. februar, 2021 av Stieglers faggruppe for arbeidsrett

Permitteringer og hjemmekontor. Hvilke regler gjelder nå?

Det er foreløpig ikke varslet endringer i arbeidsgiverperioden. Virksomheter som permitterer nå, må dessverre ta regningen med å betale ut lønn til de ansatte i 10 dager. Det er ikke varslet innføring av en arbeidsgiverperiode på 2 dager, tilsvarende det vi hadde i mars 2020. 

Virksomheter som skal gjennomføre permitteringer nå, må være oppmerksom på at:

  • De ansatte skal varsles. Om varslingsfristen skal følge hovedregelen på 14 dager eller 2 dager som gjelder når permitteringsbehovet er uforutsett, må vurderes konkret.  Virksomheter som permitterer nå på grunn av ny lockdown, og som har saklig grunn til å permittere på grunn av påleggene, vil stort sett kunne bruke en varslingsfrist på 2 dager.  Det mener også  NHO.
  • Virksomheter som sysselsetter mer en 50 ansatte, må sørge for å overholde informasjons- og drøftingsplikten. Selv om mye må skje raskt nå, anbefaler vi å gjennomføre drøftinger med tillitsvalgt eller annen representant som er utpekt av de ansatte.  Det er arbeidsgiver som bestemmer, men grunnlaget for permitteringene og utvelgelseskriterier bør drøftes. NAV ser også hen til enighet mellom partene ved vurderingen av permitteringsgrunnlaget. Drøftingene kan gjøres digitalt. Det bør utformes protokoll etter drøftingene
  • Innholdskrav og mal for varsel til de ansatte finner du her
  • Når det bare er deler av arbeidsstokken som permitteres, må utvelgelsen skje på grunnlag av saklige utvelgelseskriterier. Dette kan være blant annet kompetanse og ansiennitet. Adgangen til å fravike ansiennitet for tariffbedrifter antas å være videre ved permitteringer enn ved nedbemanninger.

Påbud om hjemmekontor

De strenge tiltakene som innføres nå, herunder påbudet om hjemmekontor, har hjemmel i smittevernforskriften.

Det følger av § 16d at:  Arbeidsgivere skal «sørge for» at ansatte jobber hjemmefra så langt det er «praktisk mulig». Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

For Bergen, Ulvik og Kvam gjelder reglene om særlig høyt tiltaksnivå i forskriften kapittel 5A.

Reglene om høyt tiltaksnivå  i kapittel 5B gjelder for Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Ullensvang, Vaksdal, Voss, Øygarden.

Det gjelder et påbud om hjemmekontor for begge tiltaksnivåene, jf. § 16 d og 17 b. Etter disse likelydende bestemmelsene har arbeidsgiver en plikt til å «sørge for» at ansatte jobber hjemmefra så langt det er «praktisk mulig».

Det er arbeidsgiver som skal vurdere hva som er praktisk mulig, og ikke den enkelte ansatte. Bestemmelsen er forstått slik at det gjelder en snever adgang til å gjøre unntak for påbudet om hjemmekontor. I hvilken grad arbeidsoppgavene rent faktisk kan utføres hjemme vil stå sentralt i vurderingen, men også arbeidsforholdene i hjemmet til den ansatte har betydning. Det er ikke et relevant hensyn at det er mer praktisk å utføre arbeidet på jobb. Heller ikke at den ansatte kan komme seg på jobb uten bruk av kollektiv transport og kan arbeide på cellekontor.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten. Plikten til å dokumentere innebærer at beskjeden om hvilke rutiner og systemer som gjelder på den enkelte arbeidsplass skal oppbevares og fremvises hvis kommunen, som tilsynsmyndighet, ber om det. Det stilles ingen ytterlige formkrav til dokumentasjonen. Hvis beskjeden for eksempel er gitt til de ansatte på en e-post eller på intranettside, er dette tilstrekkelig dokumentasjon.

En arbeidsgiver som ikke kan dokumentere at de ansatte er informert om ovennevnte og/eller har sett gjennom fingrene med grove pliktbrudd, kan risikere å bli bøtelagt, jf. smittvernloven § 8-1.

Arbeidsgivere som blir klar over at arbeidstakere bryter påbudet om hjemmekontor uten gyldig grunn, bør følge opp pliktbruddet. Ved gjentakelse eller ved brudd på karanteplikten eller tilsvarende bør arbeidsgiver gi en advarsel, og i særlig alvorlige tilfeller kan pliktbrudd også utgjøre saklig grunn for oppsigelse/avskjed.

Relaterte artikler

Spørsmål?